Saturday 26th of May 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

User Register

Banner

IFPSM

.

 

IFPSM Affiliates

Banner

Adv. C.P.S.

.

 

PMI

.

 

TPQI

.

 

Download Newsletter

Banner
.

 
Banner

Sponsors

Banner
Banner
Home News Purchasing & Supply Chain News (วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

(วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน
.

(วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

29 มิถุนายน 2558 – กรุงเทพฯ/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  29 มิถุนายน 2558 – กรุงเทพฯ/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน จัด 2 กิจกรรมใหญ่ดึงเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียนรวมถึงจีนเข้าร่วมในเดือนกรกฎาคมนี้ คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 และค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในภูมิภาค และสร้างมาตรฐานเวทีแข่งขันวิทยาศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ 

 

     ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในงานแถลงข่าวความร่วมมืออาเซียนด้านการเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเจ้าภาพจัด 2 กิจกรรมใหญ่เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน โดยกิจกรรมแรกคือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1 (The First ASEAN Student Science Project Competition) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการริ่เริ่มของ วท. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต้องการสร้าง “เวที”   ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถร่วมกับเพื่อนๆ ในอีก 9 ประเทศของอาเซียน  รวมถึงต้องการสร้างมาตรฐานให้เวทีแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก และหากประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็จะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวที่ยั่งยืนต่อไป โดยเราคาดหวังว่ากิจกรรมระดับนานาชาติอย่างนี้ จะทำให้เยาวชนของอาเซียนมีแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นผลงานของเพื่อน ๆ จนอยากจะพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และหวังว่าการอยู่ร่วมกันแม้เป็นระยะเวลาสั้นจะทำให้เกิดมิตรภาพระดับบุคคลที่เมื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ก็จะเอื้ออำนวยให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน ที่สำคัญเรายังคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะนำความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์นี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเขา เมื่อแต่ละสังคมเข้มแข็งขึ้น ก็จะทำให้ภูมิภาคนี้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ภูมิภาคก็สงบ เรียบร้อยในระยะยาว
       รศ.ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ร่วมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งนี้ กล่าวถึงความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากสมาชิกประเทศอาเซียนที่ได้จัดส่งเยาวชนกว่า 180 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 90 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน และครูวิทยาศาสตร์อีก 30 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) โดยเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ล้วนมีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้น ในการตัดสินการประกวดจึงใช้มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์        โดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูง
        ด้านนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเสริมว่านอกจากเยาวชนของอาเซียนจะได้นำผลงานวิทยาศาสตร์มาร่วมประกวดแล้ว พวกเขายังได้มาร่วมใช้ชีวิตในรูปแบบกิจกรรมค่ายกันที่ อพวช.  ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมมีกิจกรรมและการบรรยายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่จะสร้างความประทับใจซึ่งสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของไทย ซึ่งเราเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน และสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับภูมิภาคนี้ได้  โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 - 11 กรกฎาคม นี้ ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับเยาวชนไทยหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประกวด สามารถเข้าชมได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม ก่อนการประกาศผลรางวัล โดยจะมีเยาวชนแต่ละประเทศเป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูลโครงงานฯ กับผู้ชมด้วยตนเอง 
 
       นอกจากนี้ ดร.พิเชฐฯ รมว.วท. ได้กล่าวถึง กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน “2015    Thailand – China Teenager’s S&T Innovation Summer Camp” อีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเดียวกันว่า ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีน เป็นกิจกรรมภายในความร่วมมือโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จีน – อาเซียน (China – ASEAN Technology Transfer Center - CATTC) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ วท. โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมคือ อพวช. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งทั้งหมดได้หารือและร่วมผลักดันให้เกิดค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ผ่านการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา ที่นอกจากจะมีแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของจีนแล้ว ยังมีผู้ปกครองถึง 60 คน จะร่วมเดินทางมาทัศนศึกษาและดูงานด้วย        ซึ่ง อพวช. และ สวทช. ได้ร่วมกันคัดเลือกสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยให้เยี่ยมชม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกตัดสินใจมาศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจีนในประเทศไทย 
       นายสาครฯ ผอ. อพวช. กล่าวเสริมว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย – จีนครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม ที่ อพวช. โดยนอกจากมีกิจกรรมทัศนศึกษาใน 3 วันแรกแล้ว ใน 2 วันหลังเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 40 คน ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อสร้างความประทับใจและมิตรภาพร่วมกัน อาทิ Walk Rally ตะลุยพิพิธภัณฑ์ ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมจรวดขวดน้ำ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยและจีน ที่มีความสนใจร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์ 
     “การเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนอาเซียนผ่านสองกิจกรรมดังกล่าว เป็นสัญญาณที่ดีในร่วมมือกันการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้ภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นโอกาสของเยาวชนไทยที่จะได้รู้จักและทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกันโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางของความสนใจได้” ดร. พิเชฐฯ รมว.วท. กล่าวในที่สุด  


สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร  0-2577-9999 
ติดต่อกองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5599 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531 

เผยแพร่โดย: นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่มา :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Banner

[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788