Tuesday 20th of March 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMP

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Calendar 2018

 

Site Visit # 1/2561

 

C.P.S. #156

 

Adv. C.P.S.#3

 

CPSM #5

 

:: สจซท สัมมนา ::Advanced Risk management in
purchasing and supply chains
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง-จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ (ขั้นสูง)
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • วิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
 • วิธีการจัดการความเสี่ยงเชิงปฎิบัติการ
 • วิธีการจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย
 • .....

World Class purchasing Process Management
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 16 และ เสาร์ที่ 17  มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • Supplier มีความสำคัญกับเราอย่างไร
 • ทัศนคติที่ถูกต้องของจัดซื้อ ที่มีต่อ Supplier 
 • ลักษณะกลุ่มประเทศใน AEC ที่นักจัดซื้อควรทราบ
 • .....

Green Procurement Strategy
for Sustainable Business
 บริหารงานจัดซื้ออย่างไร ให้โลกเขียว
และสร้างธุรกิจกำไรยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • เข้าใจการมาตรฐานการจัดซื้อเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 • ประยุกต์ใช้วิธีการ GSCM ได้ทุกขั้นตอนและนำไปสู่ซัพพลายเออร์และผู้ใช้งาน
 • .....

Knowing Salesman's Tactic
รู้ทันกลเม็ดนักขาย สำหรับนักจัดซื้อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • จุดตายพนักงานขาย: อวสานเซลส์แมน
 • การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่
 • Workshop การขายและกระบวนการกิจกรรมทางการตลาด
 • .....

Cost Control in Supply Chain by Activity -
Based Management
การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิค
การเจาะลึกกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • เข้าใจต้นทุนทุกชนิดแบบเจาะลึกในทุกมิติ
 • เน้นการบริหารต้นทุนที่สร้างความได้เปรียบกับองค์กรในมุมมองใหม่
 • เจาะลึกกิจกรรมงานจัดซื้อเชื่อยมโยงการผลิตและการขนส่งตลอดซัพพลายเชน
 • .....

Handy with Sale Law & Apply to
Your Purchasing & Supply
ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา 
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม  2561
หัวข้อการบรรยาย
 • บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
 • การรับมอบอำนาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
 • .....

Warehouse Management
การบริหารคลังสินค้า
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า
 • บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน
 • ประเภทของคลังสินค้า
 • .....

Supply Strategy
การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซื้อ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • What Changes: กระแสการเปลี่ยนแปลง
 • JIT and Lean Philosophy
 • Tactical VS Strategic Purchasing and Supply Chain Management
 • .....

Advance Practice for Sustainable Procurement
แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขั้นสูง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
หัวข้อการบรรยาย
 • อะไร คือ ความยั่งยืนในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
 • ประเมินผลความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญ
 • วางแผนลดความเสี่ยง ด้วยแนวคิด LEAN & GREEN
 • เรียนรู้ Life Cycle Costing เพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน
 • .....


 
  
 

:: สจซท :: กิจกรรมพิเศษ

::Discuss on Facebook::

H-31 Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function
  ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา
อบรมวัน :  เสาร์ที่  24 มีนาคม 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.

          เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายที่เป็นเจ้าประจำและเจ้าใหม่ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยความคาดหวังว่าสิ่งของที่ซื้อจะมาถึงภายในเวลาด้วยจำนวนและราคาที่ตกลงกับผู้ขายไว้

      หลักสูตรสัมมนา  “ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา”  (Handy with sale law and apply to your purchasing and supply function) นี้จะช่วยให้งานจัดหาเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เพราะผู้เข้าสัมมนาจะสามารถปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อตกลงที่ทำกับผู้ขายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของกฎหมายมากที่สุด

 

           นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารสัญญา  และแนวปฏิบัติกรณีเกิดข้อโต้แย้ง พิพาท  เช่น สินค้าไม่ตรงตามข้อสัญญา ชำรุดบกพร่อง ให้ซ่อม เปลี่ยน ส่งคืน รวมถึงการกำหนดบทปรับ และวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผนวกด้วยบางตัวอย่างของข้อสัญญา

  หัวข้อบรรยาย

 • บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
 • การรับมอบอำนาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
 • การทำสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟ้องร้อง
 • สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความสำคัญเพียงใด
 • การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 • สินค้าไม่ตรง spec. หรือชำรุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
 • การกำหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ ประเภทของค่าเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง
 • เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
 • หลักการทำข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา
 • Q & A
  วิทยากร :
   อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv. C.P.S.
   อุปนายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา 

บุคคลทั่วไป
สมาชิกรายปี สมาชิกตลอดชีพ

4,200 บาท 3,800 บาท
3,500 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
   
    พิเศษ! สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ได้รับสิทธิส่วนลด 50%
(ตามประเภทสมาชิก)
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ระดับหัวหน้างานหรือประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สัมมนา
 • ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสมาคมฯที่ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่อง นนทรี
หมายเลข บัญชี 747-2-13256-8
สถานที่จัดสัมมนา
      Waiting for Confirmation...
      สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการจัดสัมมนา

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
โทร. 02 678 6786-7  โทรสาร.02 678 6788

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788