Sunday 22nd of April 2018
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

news blog logo

สมาชิก เข้าสู่ระบบ


ป้ายโฆษณา

IFPSM

 

IFPSM Affiliates

ป้ายโฆษณา

Adv. C.P.S.

 

PMI

 

TPQI

 

CPSM Interview

ป้ายโฆษณา

Download Newsletter

ป้ายโฆษณา

 
ป้ายโฆษณา

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กฤติกา ปั้นประเสริฐ

 

 

การศึกษาระดับ  :
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มหาชน)(รุ่นที่ 5)
 • ประกาศนียบัตรนักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ.2550 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รุ่นที่ 1)
 • Mini Master of Management พ.ศ.2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Program (Mini MBA) (รุ่นที่ 34)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) พ.ศ.2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LLM in International (Maritime) Law พ.ศ.2545 International Maritime law Institute, University of Malta, Malta
ประวัติการทำงาน / รับราชการ  :
 • ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมศุลกากร 
 • พ.ศ. 2555  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายศุลกากร ระดับ 9 ชช. อายุราชการ 27 ปี
 • พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายศุลกากร(นิติกร 9 ชช.)
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายต่างประเทศ (นิติกร 8 ว)
 • พ.ศ. 2543 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี (นิติกร 8 ว)
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร 7
 • พ.ศ. 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร 6
 • พ.ศ. 2528 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมินอากร 3
ประวัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ :
 • นายพิพัฒน์ จันทร์เมฆา, 2545, มาตรการศุลกากรของอาเซียน สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน ศึกษาเฉพาะกรณีการขนส่งทางบกของประเทศในกลุ่มอินโดจีน, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสงบ สิทธิเดช, 2547, กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสารเคมีที่มีผลกระทบต่กสังคมและสิ่งแวดล้อมตามข้อตกลงพายุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทของกรมศุลกากร, รัฐประสาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • นายประจักษ์ จันทร์ทิม, 2539, แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพื่อส่งเสริมการส่งออก : ศึกษากรณีคืนอากรของสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นายบุญล้อม ศุภานุสนธ์, 2548, ปัญหาทางกฎหมายของการส่งออกกล้วยไม้ไทย, 2548, เอกัตศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ส.จงรัก เมธาวรกุล, 2549, บทบาทและสถานะภาพของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิสิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายคน ทั้งในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ :
 • บทความในวารสาร
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ, 2549, “บทบาทของศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, 2549, หน้า 298 - 312
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ, 2549, “หน้าที่บางอย่างของผู้ประกอบการตามกฎหมายศุลกากร , วารสาร Tax and Business Magazine ปีที่ 13 เล่มที่ 146 (พฤศจิกายน 2549) หน้า 109 – 110
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ, 2550, เขตปลอดอากร VS เขตอุตสาหกรรมส่งออก ความเหมือนที่แตกต่าง ,วารสาร Tax and Business Review, July 2007 , หน้า 60-64
  • ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เป็นผู้เขียนประจำนิตยสาร Mr.Tax&Business Review (E-magazine) เดือนละ 1 เรื่อง
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ, 2547, Logistics ในแง่มุมของศุลกากร , จุลสารศุลกากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 10(ตุลาคม 2547) หน้า 12-13
 • งานแต่ง เรียบเรียง แปลตำรา
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยายวิชากฎหมายศุลกากร (LW 414) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 200 หน้า
  • กฤติกา ปั้นประเสริฐ ชื่อเอกสาร รายละเอียดชุดวิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (หน่วยที่ 6) ว่าด้วยกฎหมายศุลกากรกับการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552
 • ประสบการณ์ด้านการสอน (อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ)
  • ปริญญาตรี เป็นเวลา 10 ปี  ปริญญาโท เป็นเวลา 6 ปี
 • ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ
  • ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ เช่น ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (เขตปลอดอากร) ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ร่างพระราชบัญญัติคุ้มการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
  • ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการที่ปรึกษาของวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมในหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9 ของ นายชูชาติ อัศวโรจน์ สำหรับเอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง การออกกฎหมายอนุวัตรการ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย  มาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากรของประเทศไทย และข้อวิเคราะห์ (พ.ศ.2549)
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรของกรมศุลกากรในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ตัวแทนออกของ (Customs Broker) หลักสูตรความรู้  เบื้องต้น เกี่ยวกับอนุสัญญาเกียวโต และอนุสัญญาอิสตันบูล หลักสูตรการสัมมนานิติกรสังกัดกรมศุลกากร ตลอดจนเป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เข้าใหม่ ฯลฯ เป็นต้น
  • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สถานทูตอเมริกา สถานทูตสวีเดนศาลภาษีอากรกลาง มหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนฯ ปปง. บริษัทDeloitte Toude Tohmatsu บริษัท กฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอบรมวิชาชีพบัญชีและภาษีอากรพูนผล เป็นต้น
  • ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมศุลกากร ระดับ นิติกร 6 ว นิติกร 7 ว (จำนวนมาก)
  • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาหัวข้อ “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ China  India ความท้าทายต่อ Logistice & Supphy Chain ของไทย จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายการ “คิดลึกกับหอการค้า” ออกอากาศทาง True Vision ช่อง 08(TNN 2) จัดโดยคณะกรรมการสื่อสารองค์กรหอการค้าไทย ร่วมกับ True Vision (ปี 2551)
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการและ/หรือประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรของกรมศุลกากร และการสอบภายในต่าง ๆ
  • ได้รับคัดเลือกจากองค์การศุลกากรโลกให้เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีผลงานการปกป้องและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น (เกียรติบัตร) ปี 2552 และผู้จัดการความรู้ดีเด่น(เกียรติบัตร) เมื่อปี 2554
ผลงาน/ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (บางส่วน)
 • ได้ยกร่างกฎหมายและร่วมยกร่างกฎหมายศุลกากรหลายครั้ง เพื่อพัฒนากฎหมายศุลกากรให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงทางการค้าระหว่างประเทศ พันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาเกียวโตและโลกภิวัฒน์ (Globalization) เช่น กฎหมาย ศุลกากรว่าด้วยเขตปลอดอากร (Free Zone), Advanced Binding Ruling, Single goods Declaration, Outward Processing, De minimis และ Transit and Transphipment เป็นต้น
 • ให้ความเห็นทางกฎหมาย คัดค้าน ความเห็นของกรมศุลกากร และส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของนางกฤติกา ปั้นประเสริฐ จำนวน 2 เรื่อง
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเพื่อร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายไทย เพื่ออนุวัติการตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการและเลขานุการของกรมศุลกากรตามโครงการรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน (Compilation) ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเพื่อชี้แจงและ/หรือให้ความเห็นทางกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปีละประมาณ 30 เรื่อง เป็นต้น
 • ได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการเจรจาระหว่างประเทศ เพื่อการจัดทำเขตการค้าเสรี 3 กรอบ และเจรจาระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เช่น พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และการระงับข้อพิพาทในระดับ WTO เป็นต้น
 


[ Home || About PSCMT ||  C.P.S. & C.P.K. || CPSM || Training & Seminar || News || Event || Download || FAQs ]

© 2005 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand. All right reserved.
26/56 Chan Tat Mai Road, TPI Tower, 23rd floor, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 THAILAND
Tel. +66 2678 6786-7 Fax. +66 2678 6788