• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) – TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) หรือ สคช มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) – TPQI  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554  ทำหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ผู้ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทำให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)        

สมาคมฯได้รับการสนับสนุนและแต่งตั้งให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯหรือ  tpqi-net.tpqi.go.th


© 2022 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
นโยบาย Cookie

สมาคมฯ ใช้ Cookie เพื่อพัฒนาการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สมาคมฯ จัดเก็บ โดยคลิกปุ่ม "Cookie Policy"