• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PDPA Privacy Policy

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิก (“สมาชิก”) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (“สมาคมฯ”) ยินยอมให้สมาคมฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสมาคมฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลทั่วไป  หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่สมาชิกมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การยกเลิกการเป็นสมาชิก ของสมาคมฯ
  • เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการติดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสมาคมฯ รวมถึงช่วยให้สมาคมฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่สมาคมฯ มีต่อสมาชิก และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ตกลงไว้กับสมาชิก ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ การติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา แก่สมาชิกตามความเหมาะสม เช่น การข้อเลื่อนการเข้าอบรมหรือสอบรับวุฒิบัตร ต่างๆ เป็นต้น
  • เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
  • ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเอกสารประกอบและข้อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่อยู่อาศัย ฯลฯ ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลให้กับสมาคมฯ ในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกให้ไว้ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี การฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตรต่างๆ กิจกรรมรายการอาหารสมอง และ การเยี่ยมชมโรงงาน หรือ Site Visit เป็นต้น
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เกินกว่าระยะเวลาที่สมาคมฯ เห็นว่าจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ สมาคมฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เท่านั้น
 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • บริษัทอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้
  • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  • แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
  • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
  • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
  • ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 8
  • ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ผลการเพิกถอนความยินยอม
  • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้สมาคมฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้สมาคมฯ ทราบและสมาคมฯ อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
  • การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
  • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผู้เพิกถอนการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการรับบริการ  หรือการใช้สิทธิ์สมาชิก หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้สมาคมฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
 1. ช่องทางติดต่อ
  • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อสมาคมฯ ตามช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ :  02-678-6786 - 7

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว


© 2022 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
นโยบาย Cookie

สมาคมฯ ใช้ Cookie เพื่อพัฒนาการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สมาคมฯ จัดเก็บ โดยคลิกปุ่ม "Cookie Policy"