• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจัดทำสมรรถนะในงานจัดซื้อ – สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Developing Procurement Functional Competency - Workshop)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ต่ำกว่า 1 ปี

อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานอย่างโดดเด่น ?

ถูกยกเป็นหัวข้อในวงสนทนาอย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีบทความแพร่หลายในสื่อออนไลน์ในทำนองว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ได้คัดเลือกคนเข้าทำงาน โดยพิจารณาเฉพาะวุฒิการศึกษาและเกรดเฉลี่ยเท่านั้น แต่บริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์ ผลงาน ความถนัด ความมุ่งมั่น ความขยัน อดทน......เป็นสำคัญ

     เรื่องนี้มีคำอธิบาย.... เมื่อ 40 ปีก่อน Professor Robert C. McClelland ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ทำการศึกษาไว้แล้วว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างโดดเด่นนั้นจะต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม .... จะเห็นได้ว่าเป็นจริงตามที่บริษัทยักษ์ใหญ่ได้กล่าวไว้ คือการวัดเฉพาะความรู้หรือวัดจากใบปริญญาบัตรไม่ควรยึดเป็นสรณะ ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน ดังนั้นการเรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยดัง ๆ มีชื่อเสียง จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอีกต่อไป

     ปัจจุบันบริษัทชั้นนำหลายบริษัทตื่นตัวหาวิธีที่มีประสิทธิภาพกับการคัดเลือกพนักงานใหม่...แล้วพนักงานที่มาอยู่กับเราก่อนหน้านั้นแล้วล่ะครับ ? จะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ? การจะปล่อยไปตามยถากรรมก็ไม่ได้ การใช้กฎบังคับ การลงโทษ ก็คงไม่ได้ผล ดังนั้น การจัดทำสมรรถนะในงานจัดซื้อ (Functional Competency) จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการค้นหาองค์ประกอบที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในงานนั้น ๆ โดยระบุความคาดหวังที่มีต่อทีมงานอย่างชัดเจน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน

“ PSCMT ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เพื่อให้ท่านได้รับความรู้ และฝึกการทำ  Functional Competency ในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน เพื่อกำหนดรายละเอียดของงานและพฤติกรรมของคนในตำแหน่งงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP - Individual Development Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ท่านต้องไม่พลาด.....

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับต้น (1-2 ปี)
ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน , ผู้บริหารงานจัดซื้อระดับต้น, ระดับกลาง , เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับการจัดซื้อในองค์กร

หัวข้อสัมมนา
  • เป้าหมายองค์กร/กลไกที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
  • Competency คืออะไร สำคัญต่อองค์กรอย่างไร
  • งานของแผนกจัดซื้อมีอะไรบ้าง/ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างไร
  • วิเคราะห์หา Functional Competency ของงานจัดซื้อทั้งระบบ
  • กำหนดรายละเอียดใน Functional Competency
  • เชื่อมโยง Functional Competency กับ IDP
  • ปรับปรุง Job Description
 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM (ITC)
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
IFPSM Regional Vice President – Asia Pacific

Search

© 2023 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562