• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ # 1 (Essential Knowledge for Purchasing Professionals # 1)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี

การจัดซื้อที่ดีไม่ใช่เพียงเพราะนักจัดซื้อพูดได้เก่ง หรือมีประสบการณ์ในการต่อรองจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน หากแต่การเป็นนักจัดซื้อที่ดี ทำงานเป็นมืออาชีพนั้น ต้องการมากกว่าประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองเลือกซื้อของในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้

ดังนั้นการฝึกฝนให้เป็นนักจัดซื้อที่ดีตามประสบการณ์จริงเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลานานหลายปีและหากองค์กรให้นักจัดซื้อทำงานแบบลองผิดลองถูกอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงขององค์กรก็ได้

    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนางานจัดซื้อในองค์กรให้ทำงานเป็นมืออาชีพ ช่วยให้เข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในงานจัดซื้อและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองและต่อองค์กร


 

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับต้น (1-2 ปี)
ผู้ที่มีพื้นฐานจัดซื้อเบื้องต้น ผู้ที่ต้องการปรับระบบการทำงานจัดซื้อให้เป็นมาตรฐาน , ผู้บริหารงานจัดซื้อระดับต้น, ระดับกลาง , เจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการยกระดับการจัดซื้อในองค์กร

หัวข้อสัมมนา วันที่ 1 (นำเครื่องคิดเลขมาด้วย เพื่อทำ Workshop)
 • บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อและความสำคัญต่อองค์กร
 • Purchasing Mix ของการจัดซื้อที่ดี
 • เข้าใจเป้าหมายของแต่ละสินค้าและบริการที่จัดซื้อ
 • การระบุความต้องการทั้ง 5 ด้านในงานจัดซื้อ
 • วิธีการเขียน Spec. แบบ Conformance V.S. Performance และข้อดีข้อเสีย
 • แนวคิดการทำ Standardization เพื่อลดต้นทุน
 • การวิเคราะห์สินค้าและบริการที่ซื้อโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะ ของสินค้าและบริการ กลยุทธ์การบริหารสินค้าและบริการแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ
 • รูปแบบการสั่งซื้อชนิดต่าง ๆ และการเลือกใช้    
 
ผู้บริหารกว่า 90% บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องรู้และทำ **

หัวข้อสัมมนา วันที่ 2
 • กลยุทธ์ด้านราคาของผู้ขาย
 • การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis)
 • การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน (Cost Analysis)
 • การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเบื้องต้น
 • จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economy Quantity Order)
 • การคำนวณการลดราคาตามจำนวนซื้อที่มากขึ้น  (Quantity Discount)
 • ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย
 • คำเสนอและคำสนอง (Offer and Acceptance)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ/ผู้ขาย
 • หลักฐานเพื่อการฟ้องร้องบังคับคดี
 • จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์ C.P.S., Adv. Cert. SCM (ITC)
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ Adv. Cert. SCM (ITC)
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
IFPSM Regional Vice President – Asia Pacific

Search

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562