• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความรู้ในงานจัดซื้อสำหรับผู้ไม่ใช่นักจัดซื้อ (Purchasing for Non Purchaser)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี

ด้วยหลักการซัพพลายเชน นักจัดซื้อไม่สามารถทำงานได้สำเร็จแต่เพียงฝ่ายเดียว องค์กรจะมีซัพพลายเชนที่เข้มแข็งได้นั้น ต้องมีการประสานงานที่ดีของฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร

เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายงานวางแผนการผลิต ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสินค้า และอื่น ๆ รวมทั้งการบริการต่าง ๆ ที่อาจจะจ้างผู้อื่นมาให้ทำงานแทนตน เช่น ตัวแทนการนำเข้าและส่งออก (Shipping) บริษัท ขนส่ง และแรงงานลูกจ้างชั่วคราว บุคคลที่ทำงานในหน่วยงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่จะทำให้งานบริหารซัพพลายเชนที่ฝ่ายจัดซื้อเป็นส่วนประกอบสำคัญนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตรงกันข้ามหากฝ่ายงานจัดซื้อขององค์กรได้แต่ปฏิบัติงานหน้างานประจำวันแต่เพียงอย่างเดียว โดยที่มิได้รับการสนับสนุนที่ดีจากฝ่ายงานอื่นต้องทำงานอย่างหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาที่องค์กรนั้น แทบไม่คุ้มค่าเหนื่อย !

      การเข้าใจวิธีการทำงานของฝ่ายจัดซื้อจัดหา จึงเป็นส่วนที่จะผลักดันให้เกิดการประสานงานที่ดีภายในองค์กรและเกิดการทำงานมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับต้น (1-2 ปี)

ผู้ที่ทำด้านงานจัดซื้อ , ผู้ที่ปฏิบัติงานการออกสเปค , ผู้ที่ทำงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อ เช่น Store , Warehouse , R&D Production , Planning , QA , Logistics, HR, Admin, ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาสายงานจัดซื้อและซัพพลายเชนนักจัดซื้อ


หัวข้อสัมมนา
  • เข้าใจความหมายจัดซื้อ ซัพพลายเชน
  • บทบาทความสำคัญของจัดซื้อ
  • ส่วนผสมทางการจัดซื้อ
  • เครื่องมือสำคัญในการจัดซื้อ
  • รูปแบบการจัดซื้อ
  • การกำหนดความต้องการของผู้ขอซื้อ
  • หลักพื้นฐานในการเจรจาต่อรอง
  • ผู้ขอซื้อและนักจัดซื้อที่ดีควรทำอย่างไรเพื่อให้จัดซื้อได้ตามความต้องการ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์สรรชัย นิธีกุลวัฒน์ C.P.K., C.P.S. CIPS Adv. Cert. Holder
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
วิทยากรประจำสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2023 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562