• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา (Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี

เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายที่เป็นเจ้าประจำและเจ้าใหม่ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยความคาดหวังว่าสิ่งของที่ซื้อจะมาถึงภายในเวลาด้วยจำนวนและราคาที่ตกลงกับผู้ขายไว้

หลักสูตรสัมมนา “ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา” (Handy with sale law and apply to your purchasing and supply function) นี้จะช่วยให้งานจัดหาเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เพราะผู้เข้าสัมมนาจะสามารถปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อตกลงที่ทำกับผู้ขายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของกฎหมายมากที่สุด

  นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารสัญญา และแนวปฏิบัติกรณีเกิดข้อโต้แย้ง พิพาท เช่น สินค้าไม่ตรงตามข้อสัญญา ชำรุดบกพร่อง ให้ซ่อม เปลี่ยน ส่งคืน รวมถึงการกำหนดบทปรับ และวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผนวกด้วยบางตัวอย่างของข้อสัญญา

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง (3-5 ปี)

ผู้จัดการจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อสัมมนา
 • บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
 • การรับมอบอำนาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
 • การ ทำสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟ้องร้อง
 • สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความสำคัญเพียงใด
 • การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 • สินค้าไม่ตรง spec. หรือชำรุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
 • การกำหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ ประเภทของค่าเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
 • ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง
 • เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
 • หลักการทำข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา
 • Q & A

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, C.P.S.
อุปนายกและประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2022 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
นโยบาย Cookie

สมาคมฯ ใช้ Cookie เพื่อพัฒนาการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สมาคมฯ จัดเก็บ โดยคลิกปุ่ม "Cookie Policy"