• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การทำสัญญาว่าจ้างทำของ (Preparing hire of work contract)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี

สัญญาจ้างทำของ เป็นชื่อเรียกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีเรียกขาน หลายชื่อ เช่น สัญญาว่าจ้าง สัญญาจัดจ้าง สัญญาจัดหา สัญญาจ้างซ่อม สัญญาจ้างเหมา เป็นต้น สัญญาจ้างทำของมีหลายประเด็นที่คล้ายกับสัญญาซื้อขาย แต่ก็มีหลายประเด็นที่ต่างกัน ในการจ้าง ทำของหลาย ๆ งานนักจัดซื้อมักทำเป็นสัญญาซื้อขาย หรือบางสัญญาก็ทำกลับกันซึ่งมีความเสี่ยงที่ จะตีความตามสัญญาต่างกับคู่สัญญาอันจะเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทหรือฟ้องร้องยังศาลเป็นคดีกันได้

   ท่านจะได้ความรู้ครบกระบวนการทั้งวิธีทำาสัญญาด้วยวาจาและการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการระบุข้อสัญญาและเงื่อนแง่ต่าง ๆ ให้รัดกุม  การกำหนดค่าปรับแนวปฏิบัติของผู้ตรวจงาน วิธีปฏิบัติการรับมอบงานหรือไม่รับมอบงานที่ชำรุดบกพร่อง และงานที่ส่งมอบเลยกำหนดเวลา อายุความ และวิธีการใช้สิทธิของฝ่ายผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง (3-5 ปี)

ผู้จัดการจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อสัมมนา
 • ลักษณะ มูลเหตุ และเป้าหมายของการทำสัญญาจ้างทำของ
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาซื้อขาย และเหตุที่ต้องพิเคราะห์ความ
  แตกต่างกัน
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาจ้างแรงงาน
 • ฝ่ายที่รับผิดกรณีการงานที่จ้างทำพังทลายหรือบุบสลายลง
 • หน้าที่ความรับผิดของผู้รับจ้างทำของ
 • มีผลอย่างไรกรณีผู้ว่าจ้างรับมอบงานโดยไม่อิดเอื้อน
 • ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่องานที่ชำรุดบกพร่อง
 • หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
 • บทปรับและเรียกค่าเสียหาย และความระงับของสัญญาจ้างทำของ
 • เหตุที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้และวิธีบอกเลิกสัญญา
 • อายุความฟ้องร้องคดี
 • ตัวอย่างสัญญาจ้างทำของ
 • บทสรุป Q & A Test - T & F 20 ข้อ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, C.P.S.
อุปนายกและประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2023 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562