• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงานยุค Disruption (Problem Solving and Decision Making in The Era of Disruption)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี
เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง (3-5 ปี)

ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ระดับกลาง-สูง
หรือผู้ที่สนใจในทุก ๆ ธุรกิจ เพื่อให้เท่าทันลูกเล่นและยุทธวิธีในการขาย
ที่นักขายมืออาชีพมีในการติดต่อขายสินค้าให้กับองค์กร ผ่านนักจัดซื้อมืออาชีพ

หัวข้อสัมมนา
 • Disruption ที่ทุกคนกลัว
 • การเอาชนะ Digital Disruption
 • การแก้ปัญหาดว้ย Toolset Skillset Mindset ในยคุ Digital Disruption
 • วิชาที่คุณจะเอาชนะ Digital Disruption
 • ปัญหาและการบ่งชีปัญหา
 • ปัญหาคุณภาพ
 • ประสิทธิภาพของหน่วยงานธุรการ
 • 5 W 1H กับการแก้ปัญหา
 • ข้อมลูและแหล่งของข้อมูล
 • ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า
 • พื้นฐานของการแก้ปัญหา
 • ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 • ขั้นตอนพื้นฐานของการแก้ปัญหา
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสายการผลิต
 • การแก้ปัญหา 7 ขั้นแบบ QC
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ Makigami
 • เครื่องมือช่วยต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
 • การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
 • การตั้งมาตรฐาน
 • การตัดสินใจ
 • ภาวะการณ์ตัดสินใจ
 • กระบวนการการตัดสินใจ
 • ประเภทของการตัดสินใจ
 • การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
 • การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
 • การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน
 • การตัดสินใจตามลำดับขั้น
 • ไคเซน
 • ขอบเขตและแนวทางการใช้ไคเซนปรับปรุงงาน
 • หลักการทำไคเซน 3 ขั้นตอน
      ** การสัมมนาจะเน้นการให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางของการสัมมนาโดยมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนาซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง / 1 วัน ( 9.00-16.00 ) **

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Lucky star International (Thailand) Co.,Ltd.
อดีต รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

Search

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562