• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน (Purchasing Knowledge for Cost Saving)

ชื่อหลักสูตร
ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
เหมาะสำหรับ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี
หัวข้อสัมมนา
 • การวิเคราะห์และการจัดกลุ่ม รายจ่าย Spending  Analysis
 • ต้นทุนและการตั้งราคาสินค้า
 • Total Cost of Ownership (TCO)
 • เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์
 • การเลือกซัพพลายเออร์
 • ปริมาณการซื้อน้อย มีผู้ขายน้อยราย จะต่อรอง อย่างไรดี
 • เครื่องมือของนักจัดซื้อและวิธีการจัดซื้อแบบต่าง ๆ
 • วิธีการรายงานผลงานการลดต้นทุน
 • เคล็ด (ไม่) ลับ ในการลดต้นทุน
 • หากจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์ จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เริ่ม    Sat  26/09/2020 09:00 am
สิ้นสุด Sat  26/09/2020 04:00 pm
สถานที่
โรงแรม......................................................................................
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ


© 2021 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand