• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อหลักสูตร
ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)
เหมาะสำหรับ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี
หัวข้อสัมมนา วันที่ 1
 • สัญญาการค้า
 • Incoterms 2000 V.S. Incoterms 2010 (ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า)
 • การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

      ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละวิธี
    - Advance Payment
    - Open Account
    - Bills for Collection
    - Letter of Credit

 • L/C ประเภทต่าง ๆ
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิธีป้องกัน
 • การทำประกันภัยในการขนส่งสินค้า
หัวข้อสัมมนา วันที่ 2
  • พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า
   • หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการคำนวณอากร (New)
   • หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร (New)
   • กฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากร (New)
   • การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า (New)
   • พิธีการศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New)
   • การส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า (New)
   • การอุทธรณ์การประเมินอากร
   • การขอทุเลาการชำระอากร
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี
   • ความตกลง FTA 
   • วิธีการตรวจเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร  (New)
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายใหม่ภายใต้มาตรการของศุลกากร ตามประเภท
   • Free Zone
   • Bonded Warehouse
  • การขอคืนภาษีอากรเมื่อมีการส่งของกลับคืน
   • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (New)
   • ระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ (New)
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 09,23 /03/2567 )
 
เวลา 09:00 - 16:00 น. 
พักเบรค 1 ชม. (12:00-13:00 น.)
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ ยุพดี เจริญสุข
Speaker
อาจารย์ ณัษฐา วงศ์อร่าม

ราคาค่าสมัครอบรมและสัมมนา (Online)

หลักสูตร 2 วัน

รายละเอียดการชำระเงิน
Image

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)

เลขที่บัญชี    747-2-13256-8

ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

ประเภท       บัญชีออมทรัพย์    

สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
​** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **
สนใจหลักสูตรสัมมนา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Tel. : + 66 2678 6786 to 7
Fax : + 66 2678 6788
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562