• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อหลักสูตร
ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)
เหมาะสำหรับ
สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี
หัวข้อสัมมนา วันที่ 1
 • สัญญาการค้า
 • Incoterms 2000 V.S. Incoterms 2010 (ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า)
 • การชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

      ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละวิธี
    - Advance Payment
    - Open Account
    - Bills for Collection
    - Letter of Credit

 • L/C ประเภทต่าง ๆ
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และวิธีป้องกัน
 • การทำประกันภัยในการขนส่งสินค้า
หัวข้อสัมมนา วันที่ 2
  • พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า
   • หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการคำนวณอากร (New)
   • หลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร (New)
   • กฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากร (New)
   • การขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า (New)
   • พิธีการศุลกากรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (New)
   • การส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า (New)
   • การอุทธรณ์การประเมินอากร
   • การขอทุเลาการชำระอากร
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี
   • ความตกลง FTA 
   • วิธีการตรวจเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร  (New)
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายใหม่ภายใต้มาตรการของศุลกากร ตามประเภท
   • Free Zone
   • Bonded Warehouse
  • การขอคืนภาษีอากรเมื่อมีการส่งของกลับคืน
   • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (New)
   • ระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ (New)
วัน - เวลา
ระยะเวลาอบรม 2 วัน ( 22, 29 /06/2567 )
 
เวลา 09:00 - 16:00 น. 
พักเบรค 1 ชม. (12:00-13:00 น.)
วิทยากร
Speaker
อาจารย์ ยุพดี เจริญสุข
Speaker
อาจารย์ ณัษฐา วงศ์อร่าม

ราคาค่าสมัครอบรมและสัมมนา (Online)

หลักสูตร 2 วัน


© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562