• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

Advanced Certified in Purchasing and Supply (Adv. C.P.S.)

หลักสูตรจัดซื้อขั้นสูง

เมื่อ พ.ศ. 2559 สมาคมฯได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร C.P.S.  ให้มีเนื้อหาเชิงปฏิบัติการ และเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรของสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นนำ มาตรฐานสากล ผู้ที่เรียนจนสำเร็จหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชื่อหลักสูตรและประกาศนียบัตรที่ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นี้คือ Advanced Certified in Purchasing and Supply (Adv. C.P.S.) หรือ หลักสูตรจัดซื้อขั้นสูง หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของตน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างานระดับกลาง หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ในปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM)

หลักสูตร Adv. C.P.S. ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 3 หมวดวิชาดังนี้
  1. International procurement management
  2. Operations management in supply chain  
  3. Logistics and Sustainability management.
ผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรจาก IFPSM  ต้องสอบผ่านทั้ง  3 หมวดวิชา และเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์(KSN)

© 2021 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
นโยบาย Cookie

สมาคมฯ ใช้ Cookie เพื่อพัฒนาการใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่สมาคมฯ จัดเก็บ โดยคลิกปุ่ม "Cookie Policy"