• + 66 2236 7916-17
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ

กระบวนการสรรหาสิ่งที่ต้องการจากภายนอกองค์กร

อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคม PSCMT (พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก และ กรรมการบริหาร IFPSM (พ.ศ. 2557-2563)

          สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) เป็นองค์กรอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมจัดซื้อไทย” เดิมทีมีนักจัดซื้อสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกแบบมีอายุตลอดชีพประจำอยู่ในองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนนับหมื่นคน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฯเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน สมาคมฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถของของนักจัดซื้อชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติได้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน


คำขวัญ

สจซท...พันธมิตรอย่างยั่งยืนด้านการจัดซื้อ


สีประจำสมาคม
PSCMT

สีเขียว หมายถึง การดำเนินกิจการงานใดๆของนักจัดซื้อที่ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

สีส้ม หมายถึง นักจัดซื้อผู้ซึ่งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยู่ในสายเลือด โดยมีที่มาจากนักจัดซื้อ ผู้ซึ่งมีเลือดสีแดงประดุจดังเลือดของนกอินทรี ผสมเข้ากับจรรยาบรรณซึ่งมีสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ กลายเป็นสีส้ม

ความหมายอีกนัยหนึ่งตามตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ (Green Orange: GO) ก็คือ การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องของนักจัดซื้อเปรียบเสมือนการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง


สัญลักษณ์สมาคม
PSCMT

        รูปลายเส้นนกอินทรีสีขาวบนพื้นวงกลมสีส้ม คู่กับตัวหนังสือภาษาอังกฤษ “PSCMT” หมายถึงนักจัดซื้อที่มีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ ปฏิบัติตัวเป็นศูนย์กลางในการวางแผนกลยุทธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

        นอกจากนี้นักจัดซื้อต้องปฏิบัติหน้าที่การงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณของนักจัดซื้อโดยเคร่งครัด ปฏิเสธและประณามการทำธุรกิจใดๆที่ไม่ถูกต้อง คงไว้ซึ่งมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแห่งคุณธรรม มีความสง่างาม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีสมกับที่มีสัญลักษณ์เป็นนกอินทรีราชาแห่งนกทั้งปวง มีบทบาทผู้นำทางด้านวิชาชีพจัดซื้ออย่างแท้จริง

 PSCMT Milestone
[Nov 1988 – Today]

วิสัยทัศน์

สมาคมฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากล และเสริมสร้างขีดความสามารถของของนักจัดซื้อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ


ภารกิจ
01
เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศของข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านงานจัดซื้อ และซัพพลายเชน
02
เป็นสถาบันที่ออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถในวิชาชีพทางด้านงานจัดซื้อ และซัพพลายเชนระดับประเทศและนานาชาติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้
03
เป็นศูนย์ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพจัดซื้อ และซัพพลายเชน

โครงการวุฒิบัตรนักจัดซื้อ

พ.ศ. 2532

สมาคมฯเซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับสากล Certified Purchasing Manager (C.P.M.) และ Accredited Purchasing Practitioner (A.P.P.)

พ.ศ. 2538

สมาคมฯ ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Certified in Purchasing and Supply (C.P.S.) และ Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.) เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดซื้ออย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2543

สมาคมฯเซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับสถาบัน International Trade Centre, ITC – UNCTAD/WTO) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสมาคมฯที่เป็นพันธมิตรกว่าอีก 30 ประเทศ ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับสากล International Purchasing & Supply Chain Management (IPSCM) ระดับต่างๆเช่น ประกาศนียบัตร IPSCM ระดับอนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร IPSCM ชั้นสูง

พ.ศ. 2546

สมาคมฯเซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับสถาบัน Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับสากล Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) มีผู้สอบผ่านรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2556

สมาคมฯร่วมมือกับสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับสากล Certified Professional in Supply Management (CPSM)

พ.ศ. 2557

สมาคมฯประกาศยกเลิกหลักสูตรและประกาศนียบัตร Certified Purchasing Knowledge (C.P.K.) ซึ่งมีเนื้อหาความรู้ทางด้านจัดซื้อ ในระดับพื้นฐานบรรจุอยู่ในหลักสูตรและประกาศนียบัตร Certified Purchasing Supervisor (C.P.S.) อยู่แล้ว

พ.ศ. 2559

สมาคมฯปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร C.P.S. ให้มีเนื้อหาเชิงกลยุทธ์เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักจัดซื้อ ระดับผู้บริหารขั้นต้น และ ได้เรียบเรียงตำราใหม่ โดยพัฒนาเนื้อหาต่อยอดจากหลักสูตร C.P.S. ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักสูตรของสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM) โดยใช้ชื่อหลักสูตรและประกาศนียบัตรนี้ว่า Advanced Certified in Purchasing and Supply (Adv. C.P.S.) หรือ หลักสูตรจัดซื้อขั้นสูง

พ.ศ. 2561

หลักสูตร Certified Purchasing Supervisor (C.P.S.) และ Advanced Certified in Purchasing and Supply (Adv. C.P.S.) ได้รับรองการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM) พร้อมฉลองครบรอบการก่อตั้งปีที่ 30 ของสมาคมฯ

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562