• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

CP of TPQI Level

คุณวุฒิวิชาชีพ คือ คุณวุฒิ ที่ให้การรับรองความสามารถในการประกอบวิชาชีพ โดยรวบรวม ความต้องการ ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ มาจัดทำเครื่องมือประเมิน เพื่อประเมินและทดสอบความสามารถที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ นั้นๆ

ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

Image

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน รวบรวมความต้องการใช้สินค้าบริการ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติการใช้สินค้า บริการ จัดหมวดหมู่เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้า บริการ จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายสินค้าและบริการ รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของสินค้าบริการที่ต้องการ จัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะ ราคา และเงื่อนไขของสินค้า บริการ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ ตรวจรับสินค้า บริการที่ส่งมอบ ประเมินประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบสินค้าบริการ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขายผู้ให้บริการ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
 1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษพื้นฐาน) หรือภาษาในประเทศอาเซียน
 3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง
 5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ
 6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
 8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)


 1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพหรือผ่านการฝึกงานด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กาหนด
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น ธุรการจัดซื้อ พนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ พนักงานจัดซื้อจัดหา พนักงานจัดซื้ออาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดซื้อ ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

LOG-IJBB-831A สำรวจความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ

LOG-SBQF-368A กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ เงื่อนไขของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

LOG-YFNA-838A ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

LOG-BXIH-840A ติดตามการส่งมอบ และประเมินผลผู้ขาย ผู้ให้บริการหลังการส่งมอบ

Image

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน สำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ สำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ สำรวจคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ กาหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ จัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนา (สอน) ผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
 2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนา/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
 3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายของหน่วยงาน
 4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
 5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ
 6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
 7. สามารถวิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารได้
 8. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
 9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 5 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทางานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทางานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น หัวหน้าธุรการจัดซื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าแผนกพัสดุ หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดหา หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าส่วนจัดซื้อ หัวหน้างานจัดซื้อ ผู้จัดการแผนกแผนกจัดซื้อ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

LOG-CINN-835A สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

LOG-UNIF-836A ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น

LOG-CAAU-837A จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

LOG-XOGB-842A บริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ

Image

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน รวบรวมข้อมูลประกอบการพยากรณ์จัดซื้อ ประมาณการความต้องการใช้สินค้าบริการ จัดทำแผนการจัดซื้อ ประเมินแผนการจัดซื้อ วิเคราะห์เครื่องมือ เพื่อเลือกแนวทางเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองกับผู้ขายผู้ให้บริการ คัดเลือกผู้ขายผู้ให้บริการ การบริหารต้นทุนในการสั่งซื้อ กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงานโดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
 2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
 3. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
 4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
 6. พัฒนานวัตกรรม (Process Innovation) และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ในตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 6 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กาหนด
หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหาจัดจ้าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

LOG-TKKO-843A พยากรณ์การจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โลจิสติกส์

LOG-AHDU-844A วางแผนการจัดซื้อ

LOG-BYAJ-839A วิเคราะหื เจรจาต่อรองและ คัดเลือกผู้ขายหรือผูั้ให้บริการ

LOG-CQSO-841A บริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

Image

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน จัดการปัญหาที่ซับซ้อนของงานจัดซื้อ บริหารความขัดแย้งในโซ่อุปทานของงานจัดซื้อ จัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของงานจัดซื้อ บริหารต้นทุนการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) บริหารโซ่อุปทานของงานจัดซื้อเพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
 1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
 2. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ
 3. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ
 5. สามารถค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในอาชีพ
 6. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ในอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง หรือในสายงานอื่นในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 7 สาขาอาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กาหนด

หลักเกณฑ์การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง เป็นต้น


หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

LOG-TKKO-843A บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ

LOG-AHDU-844A บริหารโซ่อุปทานเพื่อบริหารต้นทุนให้เกิดผลิตภาพการจัดซื้อ


© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562