• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย(สจซท)
      สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สมาคม”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสมาคม ท่านเจ้าของข้อมูล ผู้ใช้บริการของสมาคมฯ สมาคมฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสำคัญ ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

      สมาคมฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสมาคมฯ ได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคยได้ให้ไว้ในครอบครองของสมาคมฯ ในการสมัครสมาชิกสมาคมฯ การสมัครสอบหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพจัดซื้อ การสมัครอบรมสัมมนา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ การสมัครศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การสมัครงาน หรือการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศ โดยการประมวลผลดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

      คำนิยาม
      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
      “สมาคมฯ” หมายความถึงสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย(สจซท)

สมาคมฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
   • 1.1.1 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   • 1.1.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
   • 1.1.3 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 2.1 สมาคมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือเครือข่ายของสมาคมฯ ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้
  • 2.2 เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมฯและเครือข่ายของสมาคม และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมของหลักสูตร
  • 2.3 เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรม
  • 2.4 เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นของหลักสูตรต่างๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม
   2.5 เพื่อจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  • 2.6 เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
  • 2.7 เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม
  • 2.8 เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสมาคมฯ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ
  • 2.9 เพื่อการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่นๆ ของสมาคมฯ
  • 2.10 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หรือสถานที่ฝึกอบรม
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯเก็บรวบรวม
  เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2 สมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้   ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  สมาคมฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้
  • 4.1หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสมาคมฯ ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น
  • 4.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น
  • 4.3 หน่วยงานคู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของสมาคมฯ มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
  • 4.4 ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณี เช่น การประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร  คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.pscmt.or.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook  Line@  Youtube ของสมาคมฯ เป็นต้น
 5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
  • 5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สมาคมฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • 5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 5.3 สิทธิในการขอให้จำกัด/ระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
  • 5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่สมาคมฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • 5.5 สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • 5.6 สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่เคยให้แก่สมาคมฯ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  • 5.7. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้สิทธินั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • 5.8 สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ การนำข้อมูลไปใช้ และวิธีการเก็บข้อมูล
 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  สมาคมฯเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้
  • 6.1 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • 6.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ สมาคมฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ
 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
  สมาคมฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสมาคมฯ และกฎหมายที่บังคับใช้ โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นระยะ
 8. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
  เว็บไซต์ของสมาคมฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สมาคมฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
 9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
        สมาคมฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.pscmt.or.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี สมาคมฯขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
 10. การติดต่อสอบถาม 
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  - สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท)
  - สถานที่ติดต่อ: 140/391 อาคารสาธร เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  ช่องทางการติดต่อ อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562