• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image
Image

สมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM)

          IFPSM  เป็นองค์กรอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 สมาคมฯได้เข้าเป็นสมาชิก IFPSM ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  ซึ่งสมาชิกของสมาพันธ์ฯต้องเป็นสมาคมจัดซื้อระดับชาติ หรือภูมิภาคเท่านั้น ปัจจุบันสมาพันธ์มีสมาชิกทั้งหมด 48 ประเทศทั่วโลก ทำให้สมาคมฯมีเครือข่ายที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ การแบ่งปันผลงานวิจัยและพัฒนา ในแวดวงการจัดซื้อและซัพพลายเชนทั่วโลกได้อย่างทันเหตุการณ์

          IFPSM มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสมาคมฯที่เป็นสมาชิกหลายอย่างเช่น โครงการพัฒนาวิชาชีพ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โครงการพัฒนาสมาคมฯที่เป็นสมาชิก โครงการรับรองมาตรฐานวุฒิบัตรนักจัดซื้อ (Global Standard and PAS accreditation) โครงการ Summer School on Advanced Purchasing Research โครงการรางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการจัดซื้อ การจัดประชุมสมาชิกระดับภูมิภาค (Regional Meeting และ  Council Meeting) และการจัดประชุมสมาชิกระดับโลกในงาน IFPSM World Summit สมาคมฯได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IFPSM World Summit 2013 ที่กรุงเทพฯ

          IFPSM มีพันธมิตรที่เป็นองค์กรชั้นนำอยู่หลายองค์กรเช่น UN, Skill Gaps Analysis, Compara ,BME, EIPM, Kogan Page  รวมทั้งสมาคมฯที่เป็นสมาชิกทั้ง 48 ประเทศ  


จรรยาบรรณวิชาชีพ

(กำลังปรับปรุงใหม่โดย NEVI)


ข้อบังคับ

          สมาชิกต้องไม่อ้างองค์การของตนหรืออํานาจหน้าที่ของสมาชิกทําให้ได้ประโยชน์ส่วนตน และต้องช่วยกันยกระดับฐานะของวิชาชีพการบริหารงานจัดซื้อและพัสดุให้สูงยิ่งขึ้น โดย

 • ก) คงไว้ซึ่งมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแห่งคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธภาพทางธุรกิจของมวลสมาชิกทั้งหลายต่อทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์การของสมาชิก
 • ข) สนับสนุนมาตรฐานความสามารถทางวิชาชีพของบุคคลทั้งหลายที่สมาชิกติดต่อด้วยให้สูงที่สุด
 • ค) ใช้ทรัพยากรที่สมาชิกรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การของตน
 • ง) ปฏิบัติตามข้อบังคับและโดยคํานึงถึง
  • 1) กฎหมายของประเทศ
  • 2) กฎมาตรฐานเมื่อปฏิบัติงานวิชาชีพของสมาคมฯ ดังแสดงไว้ต่อไปนี้และที่จะได้ประกาศใช้โดยสมาคมฯ เป็นครั้งคราวต่อไป
  • 3) พันธะสัญญา
 • จ) ปฏิเสธและประณามการทําธุรกิจใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อพึงปฏิบัติ

ในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ สมาชิกฯพึงปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ก) ต้องสําแดงผลประโยชน์ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้เป็นส่วนตัวต้องสําแดงต่อองค์การของสมาชิก แม้ผลประโยชน์ที่ได้เป็นส่วนตัวนั้นอาจเนื่องมาจากหรือโดยเข้าใจของบุคคลอื่นว่าเนื่องมาจากการปฏิบัติที่เที่ยงธรรมของตัวสมาชิกในทุกด้านที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนก็ตาม
 • ข) รักษาความลับและเที่ยงตรงในข้อมูล ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่งานและต้องไม่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตน ข้อมูลข่าวสารที่แจกจ่ายออกไปตามหน้าที่ต้องเป็นจริงและยุติธรรม ไม่จงใจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด
 • ค) สภาพการแข่งขัน โดยพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์การของสมาชิกที่จะรักษาสัมพันธภาพกับผู้ขายตลอดไป การกระทําใด ๆ ที่กีดกันการปฏิบัติที่ดีต่อกันเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรมในระยะยาวจะต้องหลีกเลี่ยง
 • ง) ของขวัญที่เกิดจากธุรกิจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์และคุณธรรมของสมาชิกเองและขององค์การ ของขวัญอันเนื่องจากการทําธุรกิจต้องงดเว้นที่จะรับ ของขวัญที่รับได้ต้องมีมูลค่าเล็กน้อยที่สุด
 • จ) การรับเลี้ยง การรับเลี้ยงในระดับพอสมควรเป็นสิ่งที่รับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับเลี้ยงจะต้องไม่ทําให้ตนตกอยู่ในฐานะที่ถูกถือว่าหรือโดยบุคคลอื่นถือว่ามีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอันเนื่องจากการรับเลี้ยงนั้น ระดับความถี่ของการรับเลี้ยงจะต้องไม่มากกว่าการเลี้ยงตอบแทนโดยองค์การของสมาชิก
 • ฉ) เมื่อใดที่สงสัยว่าของขวัญและการเลี้ยงใดที่ถูกเสนอให้นั้นจะรับได้หรือไม่ สมาชิกจะต้องปฏิเสธข้อเสนอนั้น หรือขอคําแนะนําเพื่อปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาของสมาชิก

หมายเหตุ แปลครั้งแรกเดือนสิงหาคม 2543 แก้ไขเพิ่มเติมเดือนธันวาคม 2556 โดยสุชาติ ประเสริฐสม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ต้นฉบับเป็นของ IFPMM (International Federation of Purchasing and Materials Management หรือ IFPSM International of Federal of Purchasing and Supply Management ในปัจจุบัน) ที่ PSCMT เป็นสมาชิกและได้รับการอนุญาตให้นํามาใช้ได้© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562