• + 66 2236 7916-17
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

เงื่อนไขในการสมัคร หลักสูตร CPSM

 1. ใบสมัคร 1 ใบต่อผู้สมัคร 1 ท่าน
 2. ชื่อ -นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครอบรม และสอบ" จะต้องเป็นชื่อ และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อน [ส่งใบสมัคร] หากเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 3. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการบันทึกภาพ เสียง และหรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หากผู้เข้าอบรมกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม
 4. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้เข้าสมัครไม่ครบตามจำนวนที่ทางสมาคมที่สมาคมฯ เห็นสมควรรวมทั้ง ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้นำอบรม และ/หรือกำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร
 5. การสมัครอบรม และสอบ จะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก สมาคมฯ เท่านั้น
 6. ชำระค่าสมัครแล้ว ไม่มีการคืนเงิน แต่สามารถเลื่อนการอบรม และสอบไปครั้งหน้า และต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การเลื่อนการอบรมและสอบ และสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาคมจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า และ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสมาคมฯ

Image

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

 1. ลงทะเบียน หลักสูตร CPSM ครั้ังที่ 7
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร อบรม และสอบ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
 3. บันทึกใบสมัครอบรม และสอบ และจัดส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ได้ที่
 4. สมาคมฯ จะจัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันการรับสมัครอบรม และสอบ ของท่านภายใน 10 เมษายน 2563
 5. วิธีการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินโดยโอนผ่าน
  • บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
  • เลขที่บัญชี 747-2-13256-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  • ชื่อบัญชี "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

 6. ผู้เข้าอบรมและสอบ สามารถแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษีมิฉะนั้นจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผู้เข้าอบรมต้องนำเอกสารใบเดิมมาให้สมาคมฯ ทำการแก้ไขที่สำนักงานสมาคมฯ(ส่งแก้ไขทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น)
Image

เงื่อนไขการขอรับวุฒิบัตรและต่ออายุสมาชิก

 1. จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 วิชา (สามารถเก็บคะแนนสอบได้ทั้ง 3 วิชา ได้ภายใน 4 ปี)
 2. จบปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานในงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแบเต็มเวลา อย่างน้อย 3 ปี
 3. กรณีที่ไม่ได้จบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานในงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแบเต็มเวลาอย่างน้อย 5 ปี
      ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นขอรับวุฒิบัตรจาก ISM โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ $245 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สมาคมฯ ยังไม่ได้เรียกเก็บ เฉพาะผู้สอบผ่านทั้ง 3 วิชาแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถชำระเงินเพื่อยื่นเรื่องขอวุฒิบัตรได้
      วุฒิบัตร CPSM มีอายุ 3 ปี ในการขอต่ออายุวุฒิบัตรจะต้องมีชั่วโมงการอบรม การสอน การเรียนเทียบเท่า 60 CEHs (Continuing Education Hours) ในระยะเวลา 3 ปี หรือ จะเลือกสอบใหม่ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ism.ws/files/Certification/CPSMRecertApp.pdf ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดยประมาณ $295 ต่อครั้ง

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562