• +66 2678 6786
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

เงื่อนไขในการสมัคร หลักสูตร CPSM

 1. ใบสมัคร 1 ใบต่อผู้สมัคร 1 ท่าน
 2. ชื่อ -นามสกุล และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครอบรม และสอบ" จะต้องเป็นชื่อ และนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อน [ส่งใบสมัคร] หากเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 3. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการบันทึกภาพ เสียง และหรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หากผู้เข้าอบรมกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม
 4. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้เข้าสมัครไม่ครบตามจำนวนที่ทางสมาคมที่สมาคมฯ เห็นสมควรรวมทั้ง ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้นำอบรม และ/หรือกำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร
 5. การสมัครอบรม และสอบ จะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก สมาคมฯ เท่านั้น
 6. ชำระค่าสมัครแล้ว ไม่มีการคืนเงิน แต่สามารถเลื่อนการอบรม และสอบไปครั้งหน้า และต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การเลื่อนการอบรมและสอบ และสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 7. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาคมจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า และ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสมาคมฯ

Image

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร CPSM
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร อบรม และสอบ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง
 3. บันทึกใบสมัครอบรม และสอบ และจัดส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ได้ที่
 4. สมาคมฯ จะจัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันการรับสมัครอบรม และสอบ ของท่านภายใน 12 เมษายน 2562
 5. วิธีการชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินโดยโอนผ่าน
  • บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา สี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
  • เลขที่บัญชี 747-2-13256-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  • ชื่อบัญชี "สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"

 6. ผู้เข้าอบรมและสอบ สามารถแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษีมิฉะนั้นจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผู้เข้าอบรมต้องนำเอกสารใบเดิมมาให้สมาคมฯ ทำการแก้ไขที่สำนักงานสมาคมฯ(ส่งแก้ไขทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น)

© 2019 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand