• + 66 2236 7916-17
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายการอาหารสมอง (Food For Thought : FFT)

เป็นงานสัมมนาถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ในหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจในวงการ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเวที FFT ของสมาคมฯได้แก่ท่านนายกสมาคมฯและ/หรือคณะกรรมการสมาคมฯ นอกจากนี้สมาคมฯยังได้ผลัดเปลี่ยนเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆมาบรรยายอีกด้วย นอกจากเวทีนี้จะเป็นเวทีเพื่อแบ่งบันความรู้แล้ว ยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ สร้างสายสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก


© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562