• + 66 2236 7916-17
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานจัดซื้อ จัดหา #1 (การสื่อสารองค์กร)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับต้น 1-2 ปี

ปัจจุบันนับว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายภายในหรือระหว่างประเทศ การที่นักจัดซื้อที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ แล้วสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องตามแบบสากล ก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความน่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

     หลักสูตรนี้ผู้สอนได้พัฒนาเนื้อหาเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักจัดซื้อที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ หรือใช้อยู่แล้วแต่ไม่มีความมั่นใจว่าจะเริ่มต้นสื่อสารอย่างไร เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับวัตถุประสงค์ เมื่อนักจัดซื้ออบรมจนจบหลักสูตรเร่งรัด 6 ชั่วโมงแล้ว นักจัดซื้อสามารถนำความรู้ และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้ทันที นับว่าเป็นการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอย่างคุ้มค่า ดังคำขวัญที่ว่า “เรียนสนุก ได้ความรู้ นำไปใช้ได้จริง”
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่สำคัญสำหรับนักจัดซื้อยุคใหม่

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับต้น (1-2 ปี)

นักจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป, นักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, ผู้บริหารงานจัดซื้อทุกระดับ


หัวข้อสัมมนา
  • การแนะนำตัวเอง/ องค์กร Introduction Yourself/ Organization.
  • คำขอลักษณะต่างๆ Type of Requests. (RFI, RFQ, RFA..etc)
  • การตอบรับ/ ปฏิเสธ How to Accept / Decline.
  • การสื่อสารภายใน/ ภายนอกองค์กร Internal / External Communication.
  • การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า Suppliers Relationship Management.
  • ฝึกภาคปฏิบัติ Workshop.

พิเศษ : พร้อมให้ไฟล์รูปแบบตัวอย่างข้อความหรือจดหมายที่ใช้ในการเรียน และคำศัพท์ที่ใช้ในงานจัดซื้อหัวข้อต่างๆ ฟรี

สื่อการเรียนการสอน : คู่มือ VDO Clip  ไฟล์ตัวอย่าง  การแสดงบทบาทสมมุติ  การฝึกในห้องเรียน

การประเมินผล : การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน และการฝึกภาคปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามหัวข้อต่างๆ ร้อยละ 70

ดำเนินการสอน : โดยอาจารย์ผู้จบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวไทย จากสถาบันการสอน มีประสบการณ์การสอนโดยตรงจากหลายองค์กร


ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์กมลรัตน์ จิตรแก้ว Adv. C.P.S. 
เลขาธิการและวิทยากร สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2024 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562