• +66 2678 6786
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานจัดซื้อ จัดหา #2 (การเขียนสรุปรายงานและนำเสนอ) English for Purchasing and Supply #2 (Business Presentation & Conclusion)

สำหรับ : ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ
ระดับกลาง 3-5 ปี

นอกจากนักจัดซื้อจะมีความรอบรู้ทางด้านวิชาชีพจัดซื้อ จัดหา (Hard Skills ) ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีแล้ว หากท่านได้มีการทบทวนและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะช่วยส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆ (Soft Skills) ของตนเองอีกประการหนึ่งด้วย เช่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความมั่นใจในการเขียนสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ หรือนำเสนอผลงานต่อหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับสูง สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) บรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด      

          หลักสูตรนี้ผู้สอนได้สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อที่นักจัดซื้อ จัดหา สามารถนำความรู้ และการฝึกทักษะต่างๆ ระหว่างอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง นับว่าเป็นการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอย่างคุ้มค่า

          ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่สำคัญสำหรับนักจัดซื้อยุคดิจิทัล

เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ระดับกลาง (3-5 ปี)

นักจัดซื้อ และผู้ที่สนใจทั่วไป, นักจัดซื้อที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, ผู้บริหารงานจัดซื้อทุกระดับ 


หัวข้อสัมมนา
  • การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
  • การสรุปให้ตรงประเด็น ภายในกรอบเวลา (Effective conclusion)
  • การคัดเลือกคำสำคัญ (Key word) เพื่อใช้ในรายงานและการนำเสนอ (Present)
  • การจัดรูปแบบรายงานนำเสนอ (Format)
  • ฝึกภาคปฏิบัติ Workshop และ เกร็ดดความรู้ Tips & Tricks

พิเศษ : ไฟล์คำศัพท์ที่ใช้ในงานจัดซื้อ จัดหา ฟรี 

สื่อการเรียนการสอน : คู่มือ VDO Clip  ไฟล์ตัวอย่าง การฝึกในห้องเรียน

การประเมินผล : การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน และการฝึกภาคปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามหัวข้อต่างๆ ร้อยละ 70

ดำเนินการสอน : โดยอาจารย์ผู้จบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวไทย จากสถาบันการสอน มีประสบการณ์การสอนโดยตรงจากหลายองค์กร


ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย
อาจารย์กมลรัตน์ จิตรแก้ว Adv. C.P.S. 
เลขาธิการและวิทยากร สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Search

© 2023 Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562